HATARTALANUL! Szabadegyháza
ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY

Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szabadegyházai Kincsem Óvoda intézménybe történő 2017/2018-as nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása tekintetében az alábbi hirdetményt teszi közzé:

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beiratkozások ideje a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan:

2017. május 10. (szerda) 08,00 órától 17,00 óráig,

2017. május 11. (csütörtök) 08,00 órától 17,00 óráig.

2017. május 12. (péntek) 08,00 órától 17,00 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek TAJ kártyája, orvosi igazolás, a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány, a szülő személyi igazolványa, a szülő bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. (1) bekezdése alapján:

„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény."

Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az esetben tudja az intézmény felvenni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét teljesítetni tudja.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) szerint:

„8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket a fent idézett jogszabály szerint az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247, a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Szabadegyháza községben - integrált óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek számára az alapító okirat szerint az önkormányzati fenntartású óvodában folyik, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.

Az óvoda felvételi körzete Szabadegyháza Község, Seregélyes Nagyközség és Sárosd Nagyközség közigazgatási területe.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz címezve az óvoda vezetőjénél. Ebben az esetben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

A beiratkozás helye: Kincsem Óvoda, 2432 Szabadegyháza József Attila utca 1.