HATARTALANUL! Szabadegyháza
Óvodai beíratás a 2021/22-es nevelési évre: április 27-28-án!

Óvodai beíratás a 2021/22-es nevelési évre


Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beiratkozások ideje a 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan:
2021. április 27-28. 7.30-16.00 óra.

Tekintettel a 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre és a 19/2021 (III.10.) EMMI határozat értelmében, a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben. Az óvoda a szándéknyilatkozati lapon feltüntetett adatok alapján fogja berögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.

Az óvodai jelentkezéshez SZÁNDÉKNYILATKOZAT kitöltése szükséges, mely letölthető honlapunkról, vagy személyesen lehet kérni az óvodában. A kitöltött szándéknyilatkozati lapot az intézményhez elektronikusan kell elküldeni, 2021. április 28-áig a szabadegyhazaovoda@invitel.hu címre vagy személyesen beadható az óvodába (Szabadegyháza, József Attila u.1.)

A beiratkozáshoz egyébként szükséges iratokat, dokumentumokat a gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni, azaz: a gyermek születési anyakönyvi kivonata és/vagy személyigazolványa, a gyermek TAJ kártyája, orvosi igazolás a kötelező védőoltások meglétéről, a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány, a szülő személyi igazolványa, a szülő bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. (1) bekezdése alapján:
„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény."
Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte vagy a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az esetben tudja az intézmény felvenni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét teljesíteni tudja.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) szerint:
„8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett (5 éves) gyermeket a fent idézett jogszabály szerint az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247, a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy Szabadegyháza községben integrált óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek számára az alapító okirat szerint az önkormányzati fenntartású óvodában folyik, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.
Az óvoda felvételi körzete Szabadegyháza Község, Seregélyes Nagyközség, Sárosd Nagyközség közigazgatási területe.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz címezve az óvoda vezetőjénél. Ebben az esetben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
A beiratkozás helye:
Szabadegyházai Kincsem Óvoda és Konyha, 2432 Szabadegyháza József Attila utca 1.

Lászlóné Jóvári Lia
óvodaigazgató