HATARTALANUL! Szabadegyháza

Kiskorúak személyi igazolványa, útlevele

Az Adonyi Okmányiroda tájékoztatója a kiskorúak első személyazonosító igazolványáról, valamint a kiskorúak útleveléről

Az okmányirodai tájékoztató (kérelem, bemutatandó okmányok, illetékbélyeg, ügyfélfogadási idő stb.) letölthető itt.


Lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás feltételei, igénylésének rendje! Változás: 2012. január 1-jétől a támogatás megállapítása jegyzői hatáskörbe tartozik!

Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (2012-ben 71.250 Ft-ot), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A jövedelemszámítás alapja a korábbi egy főre jutó jövedelem helyett a fogyasztási egység! A háztartás első nagykorú tagja: 1,0, második nagykorú tagja 0,9, további nagykorú tagok 0,8, első és második kiskorú tag 0,8, további kiskorúak 0,7 arányszámmal veendők figyelembe.

Eltörölték a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli arányára vonatkozó előírást (tehát hogy a tényleges költségeknek a jövedelem bizonyos százalékát el kell érnie).

A normatív lakásfenntartási támogatás esetén a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az elismert lakásnagyság, ha a háztartásban

  • egy személy lakik, 35 nm,
  • két személy lakik, 45 nm,
  • három személy lakik, 55 nm,
  • négy személy lakik, 65 nm,
  • négynél több személy lakik, személyenként további 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

A lakás nagyságát hitelt érdemlően igazolni kell!

Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakásfenntartási támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.

A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege:

  • a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíj 50%-át (14.250 Ft-ot),
  • a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének a szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a fenti mértéket, 14.250 Ft-ot meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint 2500 Ft. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

Elismert költségnek minősül: lakbér, albérleti díj, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, közös költség, víz- és csatornadíj, gázfogyasztási díj, szemétszállítási díj, villanyáram, tüzelőanyag költsége.

Lakásfenntartási támogatás egy lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

A lakásfenntartási támogatás célhoz kötött felhasználása érdekében a jegyző közüzemi számlára utalást, lakbérjóváírást, természetbeni juttatást írhat elő.

A normatív lakásfenntartási támogatás formanyomtatványon nyújtható be (beszerezhető a hivatalban és a honlapról is letölthető).

A benyújtott kérelmekről a jegyző dönt.

Egriné Ambrus Andrea
jegyző