HATARTALANUL! Szabadegyháza
A 2022/2023-as nevelési évre beiratkozás hirdetménye

Hirdetmény

Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabadegyházai Kincsem Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézménybe történő 2022/2023-as nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása tekintetében az alábbi hirdetményt teszi közzé:

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beiratkozások ideje a 2022/2023. nevelési évre vonatkozóan:

2022. április 26. (kedd) 09.00 órától 16.00 óráig,

2022. április 27. (szerda) 09.00 órától 16.00 óráig,

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek TAJ kártyája, orvosi igazolás, a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány, a szülő személyi igazolványa, a szülő bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. (1) bekezdése alapján:

„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény."

Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte vagy a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az esetben tudja az intézmény felvenni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét teljesítetni tudja.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) szerint:

„8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy Szabadegyháza községben integrált óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek számára az alapító okirat szerint az önkormányzati fenntartású óvodában folyik, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.

Az óvoda felvételi körzete Szabadegyháza Község, Seregélyes Nagyközség, Sárosd Nagyközség közigazgatási területe.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a 2011. évi CXC. törvény 37.§ (1)-(3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

A beiratkozás helye:

Szabadegyházai Kincsem Óvoda- Mini Bölcsőde és Konyha,

2432 Szabadegyháza József Attila utca 1.