HATARTALANUL! Szabadegyháza
Szabadegyháza Község Önkormányzata pályázatot hirdet Művelődési Ház igazgató beosztás ellátására.

Szabadegyháza Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Művelődési Ház Szabadegyháza

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2432 Szabadegyháza, Szabadság tér 18.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkakör megnevezése: közművelődési szakember. A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazott munkakörbe kinevezhető. Lényeges feladatok: a jogszabályban és az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az integrált közösségi szolgáltató tér vezetése, az intézmény tervszerű, gazdaságos, szakszerű és törvényes működtetése. Az intézményvezetéssel kapcsolatos szakmai és egyéb feladatok jogszabályok szerinti ellátása, az intézmény dolgozói tekintetében munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-Főiskola, Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtári végzettség, kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység,

-az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

-Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, nyilatkozat benyújtása arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul a pályázati eljárással összefüggésben

Elvárt kompetenciák:

-Kiváló szintű Szervezőkészség, verbális kommunikációs készség, kreativitás, önállóság,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egriné Ambrus Andrea nyújt, a 0630/638-4249 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-Postai úton, a pályázatnak a Szabadegyháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2432 Szabadegyháza, Kossuth utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 673/2015. , valamint a beosztás megnevezését: közművelődési szakember.

-Személyesen: Egriné Ambrus Andrea polgármester, Fejér megye, 2432 Szabadegyháza, Kossuth utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési határidő betartásával, a pályázók meghallgatása után, a véleményezésre jogosultak által megalkotott vélemények megismerését követően a pályázatokról a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-www.szabadegyhaza.hu

-Szabad1 Lap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szabadegyhaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.