HATARTALANUL! Szabadegyháza
Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elkészítésének megkezdéséről

HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a tisztelt érintett lakosságot, illetve a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 11/2017. (VII. 27.) önkormányzati rendelet szerinti partnereket, hogy Önkormányzatunk törvényi kötelezettségének eleget téve Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének elkészítését határozta el.

Az Országgyűlés 2016. évben megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt, melynek célja, hogy a települések az esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében Településképi Arculati Kézikönyvet és helyi településképvédelmi rendeletet alkossanak. A kötelező feladat részletszabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet (Korm.R.) V. és VI. fejezete tartalmazza.

Az arculati kézikönyv és a településképvédelmi rendelet a lakosság és a partnerek javaslatai alapján települési főépítész közreműködésével készül.

Fentiek alapján kérem a lakosságot és a partnereket, hogy 2017.09.14-ig tegyék meg előzetes írásos javaslataikat, véleményüket a készülő tervekkel kapcsolatban. Az előzetes véleményeket írásban kérjük eljuttatni a Polgármesteri Hivatal címére vagy a hivatal@szabadegyhaza.hu e-mail címre.

  • A készülő tervvel kapcsolatban tájékoztatás a polgármesteri hivatalban kérhető.

Szabadegyháza 2017. szeptember 06.

Egriné Ambrus Andrea s.k.

polgármester