HATARTALANUL! Szabadegyháza
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot írt ki háziorvosi álláshely betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet

területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet

háziorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására

Ellátandó település: Szabadegyháza

Ellátandó feladat:

Szabadegyháza község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátása.

Iskola egészségügyi feladatok ellátása

Ellátandó lakosságszám: 2225 fő (2017. január 1-i adat)

Működtetés formája: egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként

Munkavégzés helye (a háziorvosi rendelő címe):

Fejér megye, 2432 Szabadegyháza, Sárosdi utca 5.

Fejér megye, 2432 Szabadegyháza, Vörösmarty Mihály utca 14.

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet;

- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt képesítés;

- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása;
- B kategóriás jogosítvány;

- egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- igazolás működési nyilvántartásba vételéről,
- a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai és személyes önéletrajz,
- egészségi alkalmasság igazolása,
- MOK tagsági igazolás
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata.

- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti.
- Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázat elbírálásának határideje: soron következő testületi ülés

A pályázat benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Szabadegyháza község Önkormányzata címére történő megküldésével (2432 Szabadegyháza, Kossuth utca 2. ).

•Személyesen: Egriné Ambrus Andrea, Fejér megye, 2432 Szabadegyháza, Kossuth utca 2.

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal

Egyéb információk:

A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető (tartósan betöltetlen körzet). A háziorvosi körzet lakosságszáma a 2017. évi adatok szerint: 2225 fő. Igény esetén szolgálati lakást biztosít az önkormányzat.

A pályázattal kapcsolatban hiteles tájékoztatást Egriné Ambrus Andrea polgármester adhat (30/638-4249). A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szabadegyhaza.hu honlapon szerezhet.

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek rögzítik a működés feltételeit.
A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályaitól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.

A Pályázati kiírás közzétételének helye:

További információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.