HATARTALANUL! Szabadegyháza
Ezúton tájékoztatom a T. Lakosságot, Civil szervezeteket és Gazdálkodó szervezeteket, hogy Szabadegyháza Község Önkormányzata új településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) készítését határozta el.

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Ikt.sz.: SZH/215-16/2019.

  • Ezúton tájékoztatom a T. Lakosságot, Civil szervezeteket és Gazdálkodó szervezeteket, hogy Szabadegyháza Község Önkormányzata új településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) készítését határozta el.
  • A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet (továbbiakban KormR.), valamint a partnerségi egyeztetés szabályait megállapító helyi rendelet alapján ezúton értesítem a partnereket a készítendő településfejlesztési koncepcióról és településrendezési eszközökről

A terv készítés célja:

Szabadegyháza teljes közigazgatási területét érintően a településrendezési eszközök felülvizsgálata vált szükségessé, mert a Korm. R. 45. § (1) bekezdése értelmében a 2012. december 31-én hatályban lévő, településrendezési eszközök, 2021. december 31-ig alkalmazhatók.

Az új településrendezési eszközök a Korm. Rendeletnek megfelelő tartalmú településfejlesztési koncepció alapján kerülnek kidolgozásra.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv) értelmében a településfejlesztési koncepcióval összhangban készül a településszerkezeti terv.

A településrendezés együttes célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése.

Cél továbbá, hogy az önkormányzat jogszabályi kötelezettségének megfelelően a hatályos építésügyi jogszabályoknak megfelelő új helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet fogadjon el.

A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek 2019. április 2-ig előzetes írásos véleményt nyilváníthatnak a készülő tervekkel kapcsolatban. Az előzetes véleményeket írásban kérjük eljuttatni a Polgármesteri Hivatal címére vagy a polgarmester@szabadegyhaza.hu vagy jegyzo@szabadegyhaza.hu e-mail címekre.

  • A készítendő településfejlesztési koncepcióról és településrendezési eszközökről lakossági fórumon is tájékoztatást tartunk.
  • A lakossági fórum időpontja: 2019. március 25. hétfő 17.00 óra
  • Helye: POLGÁRMESTERI HIVATAL TANÁCSKOZÓ TERME

A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner: a lakosság, az érdekképviseleti szervek, az érintett helyi önkormányzati szervek, civil- és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek és intézmények.

Szabadegyháza, 2019. február 5.

Egriné Ambrus Andrea s.k.

polgármester