HATARTALANUL! Szabadegyháza
Szabadegyháza Község Önkormányzata pályázatot ír ki önkormányzati lakások "fecskelakásként" történő bérbeadására. A pályázatot október 7-én, pénteken 12 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban! A határidő jogvesztő!

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2022. október 7. (péntek) 12.00 óra.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szabadegyháza Község Önkormányzata a 13/2022.(VIII.09.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot ír ki önkormányzati lakások „fecskelakásként" történő bérbeadására.

A pályázatot azok a házaspárok, élettársak és gyermeküket egyedül nevelő szülők nyújthatják be,

a) akik közül a kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 35. életévét,

b) akik a házasságkötés tényét házassági anyakönyvi kivonat másolatával, az élettársi viszonyt nyilvántartásba vételről szóló okirattal, a gyermekelhelyezést hivatalos irattal igazolják,

c) akik vállalják, hogy a pályázott lakás elnyerése esetén valamely pénzintézetnél a bérleti jogviszony időtartamára lakás-előtakarékossági szerződést vagy havi rendszerességgel fizetendő, legalább 5 éves lejárati határidejű, megtakarítási célú szerződést kötnek, függetlenül annak megnevezésétől, amelynek összege havonta minimum 30.000 Ft. A befizetés tényét minden negyedévet követő hónap utolsó napjáig igazolja,

d) akik közül legalább az egyik pályázó rendelkezik Szabadegyháza Község Önkormányzata közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel,

e) akik közül legalább az egyik pályázó három hónapot meghaladó folyamatos foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkezik, és

f) akiknek - a pályázókat és a velük együttköltözőket is figyelembe véve – az egy főre jutó havi nettó jövedelem eléri a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át.

Nem jogosult „fecskelakásra" az a pályázó vagy a vele együtt költöző:

a) akik külön-külön vagy együttesen lakóingatlan 50%-os vagy azt meghaladó mértékű tulajdonjogával rendelkeznek, kivéve, ha az ingatlanra más személy javára szóló haszonélvezeti jog van bejegyezve,

b) aki lakóingatlanra vonatkozó haszonélvezeti joggal rendelkezik,

c) aki saját tulajdonú lakóingatlanát 5 éven belül elidegenítette,

d) aki 10 éven belül pénzbeli térítés ellenében mondott le bérlakásáról,

e) aki már rendelkezett önkormányzati bérlakással, melyet kedvezményesen megvásárolt,

f) akinek a bérleti jogviszonyát neki felróható okból a bérbeadó felmondással megszüntette,

g) aki önkormányzati lakásban lakik jogcím nélkül használóként, vagy

h) aki szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogtalan előnyt jelentenek,

i) akinek az önkormányzat vagy más hatóság felé tartozása van

A Fecskelakásra vonatkozó bérleti szerződés első alkalommal 5 évre megállapított, határozott időtartamra szólhat.

2432 Szabadegyháza, Hangya köz 1/B.

összkomfortos

27 m2

16.200 Ft/hó

2432 Szabadegyháza, Hangya köz 1/A.

összkomfortos

29 m2

17.400 Ft/hó

2432 Szabadegyháza, István u. 3. 2/2.

összkomfortos

60 m2

36.000 Ft/hó

2432 Szabadegyháza, István u. 3. 3/1.

összkomfortos

36 m2

21.600 Ft/hó

2432 Szabadegyháza, István u. 3. 3/2.

összkomfortos

36 m2

21.600 Ft/hó

2432 Szabadegyháza, Sárosdi u. 3.

összkomfortos

63 m2

37.800 Ft/hó

A lakbérek mértéke összkomfortos lakásnál: 600,- Ft/m2/hó

A pályázati ajánlatokat a meghirdetett lakásokra formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletek csatolásával, a Polgármesteri Hivatalban. A pályázatokhoz kötelezően benyújtandó mellékletek:

a) A pályázó és vele együtt költözők személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adókártyájának másolata.

b) A pályázók és vele együtt költözők – a pályázat benyújtását megelőző – 3 havi nettó átlagjövedelmére vonatkozó igazolások.

c) A pályázóval költöző kiskorú gyermekek vonatkozásában a szülők külön élése esetén szülői felügyeleti jog gyakorlását igazoló közokirat másolata.

d) Tizenkét hetet meghaladó várandósság esetén orvosi igazolás.

Határidő: 2022. október 7., 12.00. A pályázat beadási határideje jogvesztő.

A pályázók közül a bérlő személyét a képviselő-testület választja ki, a benyújtási határidő lejártát követő soron következő rendes ülésén. Azonos ajánlatot benyújtók közül előnyben részesül az, aki:

a) akivel szemben a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül nem volt és jelenleg sincs folyamatban a lakásbérleti jogvisz6onyával kapcsolatos felmondási vagy peres eljárás,

b) a bérlőnek korábbi lakásbérleti jogviszonyból származóan nincs bérletidíj-, közösköltség-, közüzemidíj- vagy helyiadó-tartozása,

c) az Önkormányzat intézményében dolgozó közalkalmazott vagy köztisztviselő.

A pályázókat az Önkormányzat az elbírálást követő 30 napon belül írásban értesíti a döntésről.


Szabadegyháza, 2022. szeptember 2.


Egriné Ambrus Andrea s.k.

polgármester

A formanyomtatvány itt letölthető