HATARTALANUL! Szabadegyháza
SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS SZABADEGYHÁZAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A Tájékoztató célja, hatálya

A Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (General Data Protect Regulation), a továbbiakban Rendelet, értelmében az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal adatkezelőnek minősül, így a Rendelet szabályozása az Adatkezelő által kezelt személyes adatok vonatkozásában is alkalmazandó.

Jelen Tájékoztató célja, hogy Adatkezelő a lakosság, ügyfelei és alkalmazottai számára átláthatóvá tegye az általa, elektronikus és hagyományos úton nyújtott szolgáltatások igénybevétele során követett adatkezelési eljárásokat, a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül érvényesüljenek.

Az Adatkezelő alapvető célja, hogy minden esetben tiszteletben tartsa e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

A Tájékoztató rendelkezéseinek meghatározása során a Rendelet mellett figyelembe vette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv."), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.") rendelkezéseit is.

Jelen adatkezelési Tájékoztató hatálya www.szabadegyhaza.hu honlaphoz, valamint az Adatkezelő közhatalmi és egyéb tevékenységeihez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

Az Adatkezelő adatai

Szervezet neve: Szabadegyháza Község Önkormányzata,

képviseli: Egriné Ambrus Andrea polgármester

e-mail: polgarmester@szabadegyhaza.hu

Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal

képviseli: Nagy András Botond jegyző

e-mail: jegyzo@szabadegyhaza.hu

Szervezet székhelye: 2432.Szabadegyháza, Kossuth u. 2.

tel.: 06-25/509-570

e-mail: hivatal@szabadegyhaza.hu

Jelen tájékoztató a székhelyen kifüggesztve, illetve az Adatkezelők szokásos tájékoztatási felületein is közzétételre kerül. Megjelentetésre kerül egyúttal a község által működtetett honlapon is.

Az Adatkezelő közhatalmi tevékenységét számos jogszabály írja elő, ezek nem kerülnek tételesen hivatkozásra, az adatkezelők szervezeti egységeinek feladatköre a Város honlapján elérhető.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására.

A Tájékoztatóban használt fogalmak:

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • érintett: az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő, azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedetútján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A Rendelet 5. cikke határozza meg az adatkezelésre vonatkozó elveket. Ezen szempontok érvényesülését az Adatkezelő minden egyes azonosított adatkezelése során biztosítja.

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve

A személyes adatok kezelését minden esetben jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük. Az érintettek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogyan tekintenek bele, vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik, vagy fogják kezelni.

Az átláthatóság elvének szellemében, Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint, hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg.

Célhoz kötöttség elve

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség"). Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

 • Adattakarékosság elve

Az adatkezelés céljai megfelelőek és relevánsak és a szükséges mértékre korlátozódnak.

Pontosság elve

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje, vagy helyesbítse („pontosság").

Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogát arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Korlátozott tárolhatóság elve

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság").

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az Adatkezelő törlési, vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.

Integritás és bizalmas jelleg

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő úgy végzi, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosított legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelme („integritás és bizalmas jelleg").

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés

A kezelt személyes adatok köre

Jogi kötelezettség teljesítése és közhatalmi feladatok ellátása érdekében a jogszabályok által előírt adatok.

A Honlapon keresztül bejelentések és egyéb üzenet küldéséhez név, email esetcím.

A Honlap használata során az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti az érintett IP címét.

Szerződésekhez és marketing tevékenységekhez kötődő kapcsolattartási információk.

Az Adatkezelő szerződéseivel kapcsolatban kezeli a szerződő fél képviselőjének és szerződéses kapcsolattartójának adatait.

Eseti megkeresések, email, levél, telefon megkeresés esetén az érintett fel kapcsolattartási adatai, az információadáshoz vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig.

Adatkezelő munkavállalói adatainak kezelése, a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez. Állás betöltésére jelentkezők benyújtott adatai

Az adatkezelő központi telefonszámain történő beérkező hívás esetén annak hangfelvétele

Rendezvényeken készülő fényképek, videofelvételek.

Az adatkezelések jogalapjai

a)az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

b)az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

c)az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

d)az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

e)az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

f)az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az f) alpont nem alkalmazható a közhatalmi adatkezelésekre.

Az adatkezelések célja:

Közhatalmi feladatok teljesítése;

Állampolgári megkeresések kezelése;

Jogi kötelezettségek teljesítése;

Honlap használatának kezelése, felhasználói azonosítás;

Honlap, célzott információk megjelenítése;

Statisztikák, elemzések;

Érintett által generált tartalmak kezelése (közösségi média, fórum);

Munkavállalói adatok kezelése;

Toborzás, nyitott pozíciókra jelentkezések kezelése.

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

A Rendelet értelmében az érintett a következő jogokkal élhet:

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését illetően, továbbá érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről.

Az Adatkezelő az Érintettek adatkezelésére vonatkozó információkat több módon is elérhetővé teszi, honlapján publikálja vagy papír alapon a Polgármesteri Hivatal helyiségeiben lehet megtekinteni.

Az Érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát.

 • Az Érintettek hozzáférési joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű személyes adatainak kezelése van folyamatban, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)az adatkezelés céljai;

b)az Érintetti személyes adatok kategóriái;

c)azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

d)adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai.

e)az Érintett joga, a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, vagy az adatkezelés korlátozásához, továbbá a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz;

f)a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó információ;

h)az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logikára vonatkozó érthető információk, továbbá az az információ, hogy az adatkezelés az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatait, kérelemre, az érintett rendelkezésére bocsátja.

Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.1.4 Törléshez való jog

A törléshez való jogot a Rendelet más néven „az elfeledtetéshez való jog"-nak nevezi.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén. A törlés joga nem vonatkozik az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében, vagy belső szabályzat által meghatározott kötelező adatkezelésekre, azok megőrzési idején belül.

Egyéb esetekben a törléshez való jog a Rendelet vonatkozó fejezetei alapján gyakorolható.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára, vagy az általa megjelölt más Adatkezelő részére átadja.

Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelő közhatalmi feladatait gyakorolja, vagy jogi kötelezettségének tesz eleget. Ezekben az esetekben tehát az Adatkezelő nem köteles a hordozhatóságot biztosítani (például adóigazgatási, vagy munkaügyi adatok esetében).

 • A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Automatizált döntéshozatal

Az Adatkezelő nem folytat automatizált döntéshozatalt ügyfelei esetében.

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok gyakorlása

Az érintett az előzőekben bemutatott jogait írásbeli kérelem alapján gyakorolhatja. Személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás szóban nem adható.

Amennyiben az érintett személyesen kívánja benyújtani erre vonatkozó kérelmét, azt a Hivatal székhelyén és kirendeltségein teheti meg. Egyéb esetben pedig levélben az aljegyző részére a szervezet székhelyének címén, vagy elektronikusan az jegyzo@osku.hu e-mail címre küldhető a kérelem.

Az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását, az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha az érintettet nem lehet azonosítani.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül kell tájékoztatni az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az érintettre vonatkozó információkat, a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre tekintettel az Adatkezelő jogosult díjat felszámítani.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Jogorvoslat

Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért a szervezet vezetőin illetve az érintetti kérelmek rendezésére felhatalmazott aljegyzőn kívül az Adatkezelő Adatvédelmi Tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Adatvédelmi tisztviselő: GERLANG Ellenőrzési Iroda Kft.

képviseli: Gerlang Ferenc

Elérhetőségek: elérhetőség: 06-30/6870-543,

e-mail: iroda@gerlang.hu

Bármely érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is, az adatkezelő vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon.

További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani az alábbi elérhetőségek egyikén:

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

Elérhetőségek:

telefon +36-1-3911400,

honlap: www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.